De Praktijkondersteuners Geestelijke Gezondheidszorg (POH-GGZ) zijn Annemiek Gorree, Carlijn Veerman en Caro Hulshoff.

Binnen de SAG gezondheidscentra werken praktijkondersteuners GGZ (POH GGZ) die laagdrempelige zorg bieden in de wijk op het gebied van psychische, psychiatrische en psychosociale problemen, zoals:

  • depressieve klachten
  • crisis/voorbijgaande stressreactie
  • angstklachten
  • huwelijks- en partnerrelatieproblemen
  • problemen met werk/opleiding
  • verwerkingsproblematiek (rouw, trauma)
  • problemen ouders/kinderen
  • tekort aan sociale contacten/isolement

Al ruim tien jaar werken sociaal psychiatrisch verpleegkundigen (SPV-ers) in de SAG gezondheidscentra: laagdrempelig, toegankelijk en dichtbij de bewoners in de wijk.

Sinds 1 januari 2010 maakt een nieuwe financieringsregeling het mogelijk om als gezondheidscentra zelf een POH GGZ in dienst te nemen. Hiermee wordt de regie bij de huisarts gelegd in plaats van bij een tweedelijns instelling. De SAG koos naast POH GGZ in loondienst, voor detachering van de SPV-ers van Arkin en GGZinGeest die al op de gezondheidscentra werkten,


Wat doet de POH-GGZ?

De POH-GGZ (praktijkondersteuner geestelijke gezondheidszorg) is een gespecialiseerde psychiatrisch verpleegkundige die nauw samenwerkt met het gezondheidscentrum en een psychiater. Hij heeft de ook contacten met de Jellinek (verslavingszorg). Voor ingewikkelde problemen kunt u naar hem verwezen worden door de huisarts, het maatschappelijk werk of de psycholoog. U kunt niet zelf een afspraak met hem maken.


Van SPV naar POH

Dezelfde mensen in een nieuw jasje.
De ondersteuning in de eerstelijn op het gebied van de GGZ (Geestelijke Gezondheid Zorg) is per 1 januari 2010 anders georganiseerd.
In Amsterdam hielden al ruim 10 jaar SPV’ers (sociaal psychiatrisch verpleegkundigen) vanuit de tweedelijns GGZ-instelling spreekuur in de praktijk van de huisarts. Zij hielpen in een aantal gesprekken patiënten weer op weg, zij gaven de huisarts ondersteuning in moeilijke situaties en boden, indien nodig, de helpende hand aan patiënten om de drempels tot een noodzakelijke verwijzing naar de tweede lijn te slechten.

De overheid heeft besloten dat deze hulp voortaan door een eerstelijns hulpverlener moet worden geboden, de POH-GGZ (praktijkondersteuner geestelijke gezondheidszorg). In het gezonheidscentrum is er ogenschijnlijk niet zoveel veranderd, de vertrouwde SPV’ers zijn gewoon onder een nieuwe naam hun werk blijven doen. Een wezenlijk verschil met de oude situatie is dat zij nu onze eerstelijns collega’s zijn, gefinancierd vanuit de eerste lijn en dat de huisarts nu formeel de regie en eindverantwoordelijkheid heeft.


E-health GGZ

Dit zijn websites met online hulp wat betreft geestelijke gezondheidszorg.

Beating the blues
Diabeter gesteld
Fonds psychische gezondheid
Grip op je dip
Informentaal
Interapy
Kleur je leven
Mentaal vitaal
Psyfit
Zelfhulpwijzer